Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

Inleiding

 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 

 

Definities

 

1.

 

Woodline Furniture: gevestigd te Gieten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 04030952 handelend onder de naam Woodline Furniture.

 

 

 

2.

 

Website: de website van Woodline Furniture, te raadplegen via www.woodlinefurniture.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 

 

 

3.

 

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Woodline Furniture en/of zich geregistreerd heeft op de website.

 

 

 

4.

 

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Woodline Furniture en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 

 

 

5.

 

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

1.

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Woodline Furniture zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

2.

 

Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen

 

voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Woodline Furniture slechts bindend, indien en voor zover deze door Woodline Furniture uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

 

3.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

 

 

 

Prijzen en informatie

 

1.

 

Alle op de website en in andere van Woodline Furniture afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

 

 

2.

 

De verzendkosten van de shop zijn gratis mits de klant 

 

op de Waddeneilanden woont of woont in een plaats waarbij er tol op een weg wordt gevraagd.

 

Andere landen als nederland zullen te maken krijgen met levering kosten.
Deze melden wij vrijwel direct aan u na de bestelling.

 

Deze kosten zullen we van te voren aan u doorberekenen.

 

Maatwerk wordt apart berekend en aangegeven in onze offerte.

 

 

 

3.

 

De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Woodline Furniture kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Woodline Furniture afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

 

 

4.

 

Woodline Furniture kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 

 

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

 

1.

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Woodline Furniture en het voldoen aan de daarbij door Woodline Furniture gestelde voorwaarden.

 

 

 

2.

 

Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woodline Furniture onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

3.

 

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Woodline Furniture het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 


4.

 

Woodline Furniture kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Woodline Furniture op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

 

 

 

 

Uitvoering Overeenkomst

 

1.

 

Zodra de bestelling door Woodline Furniture is ontvangen, stuurt Woodline Furniture de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

 

 

 

2.

 

Woodline Furniture is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

 

 

3.

 

De levertermijn bedraagt in beginsel 4 tot 7 werk Week. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Woodline Furniture.

 

 

 

4.

 

Indien Woodline Furniture de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

Leveringen kunnen door omstandigheden langer duren.

Woodline Furniture probeert u hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

 

5.

 

Woodline Furniture raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

 

 

 

6.

 

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten aftehalen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

 

 

7.

 

Woodline Furniture is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht/retour

 

1.

 

De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Woodline Furniture binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product (m.u.v. maatwerk), zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant,of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

·         als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

 

·         als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

·         bij overeenkomsten voorregel matige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

-   De kosten van retourzending is voor de klant zelf.

 

 

 

2.

 

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Woodline Furniture een raming van deze kosten.

 

 

 

3.

 

Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.

 

 

 

4.

 

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 

 

 

5.

 

Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voorherroeping(digitaal) te zenden aan Woodline Furniture, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Woodline Furniture kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Woodline Furniture bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

 

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

 

 

Woodline Furniture

 

Verlengde Asserstraat 56

 

9461 TT, Gieten

 

 

 

6.

 

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Woodline Furniture de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen tenzij WoodlineFurniture aanbiedt het product zelf af te halen, mag Woodline Furniture wachten met terugbetalen tot Woodline Furniture het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

Kosten van retourzending is geheel voor de klant zelf.

 

 

 

7.

 

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

 

 

Betaling

 

1.

 

Klant dient betalingen aan Woodline Furniture volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Woodline Furniture is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

2.

 

Indien de klantniettijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Woodline Furniture is gewezen op de te late betaling en Woodline Furniture de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd enisWoodlineFurniture gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%overdedaaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Woodline Furniture kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

 

Garantie en conformiteit

 

1.

 

Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Woodline Furniture een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde,dit voor alle type klanten.

 

 

 

2.

 

Woodline Furniture staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Woodline Furniture er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaalgebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Een door Woodline Furniture, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

 

 

 

4.

 

Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Woodline Furniture daarvan in kennis te stellen.

 

 

 

5.

 

Indien Woodline Furniture de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 

 

 

6.

 

Hout werkt denk hierbij aan kleine naden en scheuren in het hout.

 

 

 

Klachtenprocedure

 

1.

 

Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Woodline Furniture, dan kan hij bij Woodline Furniture telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

 

 

 

2.

 

Woodline Furniture geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Woodline Furniture binnen 4 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

1.

 

Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

 

 

2.

 

De totale aansprakelijkheid van Woodline Furniture jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

 


3.

 

Aansprakelijkheid van Woodline Furniture jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

 

 

4.

 

Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Woodline Furniture jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woodline Furniture.

 

 

 

5.

 

De aansprakelijkheid van Woodline Furniture jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Woodline Furniture onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Woodline Furniture ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woodline Furniture in staat is adequaat te reageren.

 

 

 

6.

 

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Woodline Furniture meldt.

 

 

 

7.

 

In geval van overmacht is Woodline Furniture niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

 

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

1.

 

Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Woodline Furniture.

 

 

 

Persoonsgegevens

 

1.

 

Woodline Furniture verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

 

 

 

Slotbepalingen

 

1.

 

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

2.

 

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Woodline Furniture gevestigd is.

 

3.

 

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

4.

 

Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

 

Contactgegevens

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

 

 

Woodline Furniture

 

Verlengde Asserstraat 56

 

9461 TT, Gieten

 

tel 0592260700

 

e info@woodlinefurniture.nl

 

KvK 04030952

 

 

 

 

 

BTW NL801646856B01

 

 

 

Woodline Furniture.

Verlengde asserstraat 56

9461TT Gieten

0592260700

Info@woodlinefurniture.nl